model car

Lexus IS 2018/08

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is300

DBA-ASE30

1,998 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is300 F Sport

DBA-ASE30

1,998 cc

Automatic

4

Sedan

DBA-ASE30

1,998 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is300 Version L

DBA-ASE30

1,998 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is300h

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is300h

DAA-AVE35

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is300h F Sport

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

DAA-AVE35

2,493 cc

CVT

4

Sedan

DAA-AVE35

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is300h F Sport

DAA-AVE35

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is350

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version L

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 F Sport

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2017/10

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is300

DBA-ASE30

1,998 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is300 F Sport

DBA-ASE30

1,998 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is300 Version L

DBA-ASE30

1,998 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version L

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 F Sport

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2016/10

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is200t

DBA-ASE30

1,998 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is200t F Sport

DBA-ASE30

1,998 cc

Automatic

4

Sedan

DBA-ASE30

1,998 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is300h

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is300h

DAA-AVE35

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is300h F Sport

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

DAA-AVE35

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is300h F Sport

DAA-AVE35

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is350

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version L

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 F Sport

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2016/03

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

DBA-ASE30

1,998 cc

Automatic

4

Sedan

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

DAA-AVE35

2,493 cc

CVT

4

Sedan

model car

Lexus IS 2015/08

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is300h

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is300h

DAA-AVE35

2,493 cc

CVT

4

Sedan

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is300h F Sport

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

DAA-AVE35

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is300h F Sport

DAA-AVE35

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is250

DBA-GSE35

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE35

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 F Sport

DBA-GSE35

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version L

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 F Sport

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is200t

DBA-ASE30

1,998 cc

Automatic

4

Sedan

DBA-ASE30

1,998 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is200t F Sport

DBA-ASE30

1,998 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2015/01

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

DBA-GSE30

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

DBA-GSE35

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2014/07

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is300h

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is300h F Sport

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is250

DBA-GSE30

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250

DBA-GSE35

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE30

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 F Sport

DBA-GSE30

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE35

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 F Sport

DBA-GSE35

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version L

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 F Sport

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2014/04

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is250 F Sport

DBA-GSE35

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250c F Sport

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is350

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version L

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 F Sport

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350c

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is350c F Sport

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is300h

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is300h F Sport

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is250

DBA-GSE30

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250

DBA-GSE35

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE30

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 F Sport

DBA-GSE30

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250c

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE35

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250c Versionl

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

model car

Lexus IS 2013/08

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is250c

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is250c Versionl

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is250c F Sport

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is350c

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is350c F Sport

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

2

Open

model car

Lexus IS 2013/05

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is300h

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is300h F Sport

DAA-AVE30

2,493 cc

CVT

4

Sedan

Lexus IS Is250

DBA-GSE30

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250

DBA-GSE35

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE30

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 F Sport

DBA-GSE30

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE35

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 F Sport

DBA-GSE35

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version L

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 F Sport

DBA-GSE31

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2012/08

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is250c

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is250c Versionl

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is250c F Sport

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is350c

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is350c F Sport

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

2

Open

model car

Lexus IS 2011/08

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is250c

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is250c Versionl

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is350c

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

2

Open

model car

Lexus IS 2011/07

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is250

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version T

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 F Sport

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version T

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 F Sport

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version L

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2010/08

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is250

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 ART Works

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version T

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 ART Works

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 F Sport

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250c

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is250c Versionl

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is350

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version T

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 F Sport

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version L

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350c

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

2

Open

model car

Lexus IS 2010/01

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is250 X Edition

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 X Edition

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2009/08

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is250

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version S

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Versionf

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version S

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Versionf

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version L

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2009/05

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is250c

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

Lexus IS Is250c Versionl

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

2

Open

model car

Lexus IS 2009/03

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2008/09

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is250

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version S

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version S

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version L

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2008/02

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2006/11

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is250

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version S

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version I

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version I

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version S

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version I

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version L

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2006/07

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is250

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version S

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version S

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version L

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

model car

Lexus IS 2005/09

Model Type

Model code

Engine(cc)

Transmission

Doors

Body Type

Lexus IS Is250

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version S

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE20

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is250 Version L

DBA-GSE25

2,499 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version S

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Lexus IS Is350 Version L

DBA-GSE21

3,456 cc

Automatic

4

Sedan

Other Models of Same Type

Other Models Of Lexus

Note: The above information is for reference only.
Comparing 0 vehicle (s) (max. 5) Hide Show Clear All
 • Title
 • Ref#
 • Seller
 • Year
 • Mileage(km)
 • Model Code
 • Engine(cc)
 • Fuel
 • Transmission
 • Seats
 • Grade